Bergvärme

Värme från marken

Bergvärme är en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur grundvattnet i berggrunden. Bergvärme har många fördelar och installeras genom nedsänkandet av en kollektor i brunnen, en rörslinga fylld med frostskyddsvätska för sluten cirkulation. Kollektorn omges i brunnen av grundvatten. Frostskyddsvätskan blir vid cirkulationen i brunnen uppvärmd av bergvärmen. Vätskan leds genom en värmepump där den kyls ned. Den energi som frigörs vid nedkylningen omvandlas till värme för uppvärmning och tappvarmvatten.

Bergvärmebrunn

1. Markförlagd kollektoranslutning
– den delen av kollektorn som förbinder energibrunnen med husets värmepumpanläggning. Denna del av kollektorn förläggs i en grop på ett sådant sätt att den skyddas från yttre mekanisk åverkan.
2. Topplock
– av metall eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionen anpassas efter foderrörsdiametern. Locket sättes fast så att det kan motstå viss upptryckningskraft.3. Kollektorslang
– den i brunnen nersänkta delen av kollektorn som fungerar som energiuppsamlare i en komplett värmepumpanläggning. Slangen måste vara tät (provtrycks både före och efter installationen) och kunna motstå de mekaniska påkänningar som uppstår i samband med nedsänkning i brunnen.4. Foderrör
– tillverkat i stål som uppfyller energibrunnsnormens krav. Foderröret skall nå ett par meter in i fast berg och skydda brunnen från att rasa ihop.5. Tätning
– avtätning mellan foderrör och fast berg, utförs oftast i cement. Tätningen är till för att skydda grundvattnet från eventuellt inläckage av vatten som kommer från markytan eller annat ytligare liggande vattenförande skikt.6. Pilotvikt / Bottenvikt med returböj
– ett fabriksmonterat (helsvetsat) rörstycke helt ingjutet i bottenvikten som hjälper vid installation av kollektorn (rätar ut slangen och “drar ner den” i brunnen). Vikten anpasss efter kollektorlängden – ju längre kollektorslang desto större vikt.

Energibrunn

Vi tar hand om hela entreprenaden och borrar en energibrunn som är dimensionerad för det specifika behovet. Allt från borrning, grävning och slangdragning till att slangarna sitter på plats innanför vägg. Därefter ser vi till att marken blir grovåterställd, men vi kan också tillhandahålla exempelvis återsådd och asfaltering

En besparing

Med bergvärme kan du minska dina energikostnader. Grundvattnet i Mellansverige håller en genomsnittlig temperatur på ca +6 grader året runt och det är den värmen vi utnyttjar.

Låg driftskostnad

Värmepumpen kräver för sin drift energi motsvarande 1/3 av den energi den avger i form av värme.

Miljövänlig uppvärmning

En energibrunn med en ansluten värmepump är en av de effektivaste och miljömässigt bästa metoder som finns när det gäller uppvärmning.

Som Geotecforetag vill vi utföra ett arbete som gagnar både miljön och energibrunnens kvalitet. Därför följer vi gällande normer och föreskrifter.

När det gäller energibrunnar for bergvärme ansvarar vi för hela entreprenaden och borrar en energibrunn som vi dimensionerar i enlighet med det specifika behovet. Vi tar hand om allt från grävning och slangdragning till att slangarna är framdragna innanför husväggen, så att värmepumpsinstallationen kan ta vid.

Vi utför arbeten med energibrunnar åt kunder både i Småland och Västergötland, och vi strävar alltid efter att göra så kompletta arbeten som möjligt.
Därför utförs också fullständiga VA-anläggningar, pumpmonteringar, och vi utför självklart brunnsservice.
Ur garantisynpunkt är det tryggt för kunden att ha en entreprenör som ansvarar for hela arbetet.

Vårt arbete med en energibrunn avslutas med att vi ser till att marken iordningställs efteråt, exempelvis med återsådd och asfaltering.

Kontakta oss för mer information och offert.

E-post

info@mullsjobrunn.se

Telefon

0392 - 101 00

Adress

AB Mullsjö Brunnsborrningar
Borrgatan 1
565 91 Mullsjö

Webbplats producerad av